VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Biotion s.r.o., IČ 088 43 341, se sídlem Křenova 438/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 325870 (dále také jen jen „Biotion“) ve smyslu § 1751 občanského zákoníku (dále jen „VOP“)

I. ČLENSTVÍ

1.1. Uzavřením smlouvy mezi Vámi a Biotion (dále jen „Smlouva“) se stanete členem Biotion FyzioFitness komunity, jejímž účelem je poskytování služeb fitness a jiných sportovních nebo souvisejících služeb s cílem zlepšení a podpora zdraví a tělesné kondice formou individuálních nebo skupinových lekcí, vzdělávání v oblasti výživy, motivace, zvládání stresu a poskytování dalších služeb za účelem komplexní podpory zdravého životního stylu (dále jen „Služba“ nebo „Služby“). Odchylná ujednání ve Smlouvě mají před zněním VOP přednost.

1.2. Při uzavření Smlouvy udělíte Biotion souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, které mohou mít i povahu zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které budou zadávány do informačního systému Biotion, a to vše za účelem odpovídajícího poskytování služeb ze strany Biotion.

1.3. Samostatné členství vzniklé uzavřením Smlouvy, bez využívání Služeb, je bezplatné. Bezplatná je rovněž prvotní konzultace v rozsahu max. 30 min., a to za účelem získání informací a přehledu o Službách, osobní konzultaci Vašeho stavu a cílů a vytvoření návrhu a doporučení

II. Služby

2.1. Bez uzavření Smlouvy Vám nemohou být poskytovány Služby s výjimkou skupinových lekcí.

2.2. Jednotlivé Služby si od Biotion objednáváte samostatně nebo prostřednictvím osoby podílející se na činnosti Biotion (dále jen „Zaměstnanec“), a to standardními komunikačními kanály (osobně, telefonicky, e-mailem, sms, využitím rezervačního systému), jak jsou tyto zveřejněny na adrese www.biotion.cz (dále jen „web Biotion“). Poskytnutí objednané Služby je závazně dohodnuto potvrzením Vaší objednávky ze strany Biotion.

2.3. Poskytnutí Služby lze zrušit 24 hodin před termínem potvrzeného začátku poskytnutí Služby. S pozdějším zrušením poskytnutí Služby je spojeno právo Biotion požadovat po Vás zaplacení smluvní pokuty dle čl. III. VOP. Službu lze zrušit pouze stejnou formou, jakou byla objednána.

2.4. Aktuální nabídka Služeb a jejich cena je uvedena v ceníku umístěném na webu Biotion a v provozovně Biotion (dále jen „Ceník“). Podrobný popis Služeb je obsažen v Ceníku.

2.5. Cena Služeb je splatná před počátkem jejich poskytování.

2.6. Cena Služeb se po zahájení jejich poskytování nevrací, a to ani zčásti.

2.7. Služby jsou poskytovány zpravidla v provozovně Biotion na adrese výše uvedeného sídla společnosti Biotion s.r.o. (dále jen „Provozovna“) nebo v případě venkovních lekcí na místě dle dohody stran. Po příchodu do Provozovny jste povinni se přihlásit u Zaměstnance na recepci.

2.8. V Provozovně jste povinni zachovávat povinnosti pro Vás plynoucí z Návštěvního řádu Biotion, který je přístupný v Provozovně (dále jen „Návštěvní řád“). Přiměřeně, resp. částečně se Návštěvní řád použije i pro venkovní lekce. Porušení povinností z Návštěvního řádu nebo z jeho přiměřeného, resp. částečného použití pro venkovní lekce je považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem.

2.9. V Provozovně nejste oprávněni se volně pohybovat bez přítomnosti Zaměstnance s výjimkou chodeb, recepce, šatny, sprchy a WC. Na recepci v Provozovně je zakázáno vstupovat za barový pult, jakož i dotýkat se věcí a přístrojů za barovým pultem. Porušení této povinnosti je považováno za porušení Smlouvy podstatným způsobem. Při pobytu v Provozovně jste povinni se řídit pokyny Zaměstnanců.

2.10. Biotion je oprávněn okamžitě ukončit lekci nebo z ní vyloučit jejího účastníka v případě, že jednání takového účastníka vykazuje znaky násilí, sexuálního obtěžování, vyhrožování nebo obdobné společensky nepřijatelné jednání.

III. Smluvní pokuty

3.1. Zrušíte-li dohodnuté poskytnutí Služby méně než 24 hodin před termínem dohodnutého (potvrzeného) začátku poskytnutí Služby a nejpozději 12 hodin před termínem dohodnutého (potvrzeného) začátku poskytnutí Služby, je Biotion oprávněn po Vás požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z ceny dohodnuté Služby dle Ceníku.

3.2. Zrušíte-li dohodnuté poskytnutí Služby méně než 12 hodin před termínem dohodnutého (potvrzeného) začátku poskytnutí Služby a nejpozději 6 hodin před termínem dohodnutého (potvrzeného) začátku poskytnutí Služby, je Biotion oprávněn po Vás požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 75 % z ceny dohodnuté Služby dle Ceníku.

3.3. Zrušíte-li dohodnuté poskytnutí Služby méně než 6 hodin před termínem dohodnutého (potvrzeného) začátku poskytnutí Služby nebo se k poskytnutí Služby nedostavíte, je Biotion oprávněn po Vás požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 % z ceny dohodnuté Služby dle Ceníku.

IV. Trvání Smlouvy

4.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

4.2. Každá smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní dobou v délce jednoho (1) měsíce. Výpovědní doba začne plynout prvního (1.) dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.

4.3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

V. Zpracování osobních údajů

5.1. V souvislosti se Smlouvou a poskytováním Služeb jsou Biotion, jakožto správcem, zpracovávány Vaše osobní údaje.

5.2. Informace, které jsme Vám povinni poskytnout zejména dle čl. 13 GDPR, jsou zveřejněny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů umístěném na webu Biotion. Tento dokument je také dostupný v Provozovně.

VI. Závěrečné ujednání

6.1. Biotion je oprávněn jednostranně změnit tyto VOP. Případná změna VOP Vám bude oznámena alespoň třicet (30) dnů předem zasláním změněných VOP na Váš e-mail. Změnu můžete odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět s výpovědní dobou dle bodu 4.2. VOP.

6.2. Práva a povinnosti výslovně neupravené Smlouvou a VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

6.3. Jako preferovaný způsob komunikace mezi Vámi a Biotion se sjednává elektronická pošta s tím, že adresy elektronické pošty jsou uvedeny ve Smlouvě. Písemnost se má za doručenou nejpozději třetí (3.) den po jejím odeslání na uvedenou adresu elektronické pošty.

6.4. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy je Česká obchodní inspekce (webová stránka: https://www.coi.cz).

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 07.05.2020.

Biotion s.r.o.

MUDr. Roman Štícha, jednatel