INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) si Vám dovolujeme předložit následující informace o zpracování Vašich osobních údajů:

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Biotion s.r.o., IČ 088 43 341, se sídlem Praha 6, Veleslavín, Křenova 438/1, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 325870 (dále také jen „společnost“ nebo „správce“).

Správce můžete kontaktovat osobně nebo písemně v jeho sídle na adrese Praha 6, Veleslavín, Křenova 438/1, PSČ 162 00, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@biotion.cz či webového formuláře umístěného na webové stránce www.biotion.cz v sekci Kontakty anebo telefonicky na tel. čísle +420 705 002 441.

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je poskytování služeb správce a související činnosti.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů jsou:

(i) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR, resp. dle čl. 9 odst. 2. písm. a) GDPR;

(ii) uzavření a plnění smlouvy mezi námi dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR;

(iii) právní povinnosti uložené správci obecně závaznými právními předpisy dle čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR (např. zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o účetnictví, zákoník práce a mnoho dalších);

(iv) oprávněný zájmy správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR (zejména ochrana majetku, zefektivnění komunikace mezi námi apod.).

3. Příjemci osobních údajů

Správcem zpracovávané osobní údaje mohou být zpřístupněny kategoriím příjemců, o kterých to stanoví obecně závazný právní předpis (např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, správním orgánům), osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů pro správce jako zpracovatelé nebo dalším osobám (např. auditorům, daňovým poradcům či právním zástupcům), pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, a to v nezbytném rozsahu. Pokud se na zpracování osobních údajů správcem podílejí zpracovatelé, uzavřel s nimi správce smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako zajištuje správce.

Správce nepředává Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii ve smyslu GDPR.

4. Doba uložení osobních údajů a absence automatizovaného zpracování

Správce ukládá Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Osobní údaje zpracovávané správcem nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

5. Kategorie osobních údajů

Správce zpracovává pouze takové osobní údaje, které mu umožňují naplnit účel jejich zpracování. Takto zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

(i) základní identifikační údaje – například jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pokud podnikáte pak IČO, sídlo

(ii) kontaktní údaje – například e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa

(iii) údaje týkající se předmětu plnění ze strany správce, vč. údajů zdravotním stavu

(iv) platební údaje – například číslo Vašeho bankovního účtu, číslo platební karty, informace o platbách

(v) záznamy komunikace mezi námi

6. Zdroj osobních údajů

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které získal přímo od Vás. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, bez jehož splnění nemusí být možné ze strany správce poskytovat Vám služby zcela v souladu s jejich očekávaným účelem.

7. Práva subjektů údajů

Jako subjektům údajů Vám náležejí níže uvedená práva. K uplatnění těchto práv je nutné, abyste se identifikovali, aby správce předešel vyzrazení Vašich osobních údajů neoprávněné osobě. Pro tento účel musí být Vaše žádost podána pouze osobně v sídle správce uvedeném shora nebo písemně s Vaším úředně ověřeným podpisem. Pokud žádost podáte jiným způsobem, například telefonicky nebo e-mailem, nebude správce schopen Vás jednoznačně identifikovat a bude Vás vyzývat k identifikaci.

Správce Vám odpoví nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti, přičemž si však vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům následující právo, resp. práva:

(i) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

(ii) na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

(iii) na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

(iv) na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 GDPR

(v) na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR

(vi) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 odst. 1. GDPR

(vii) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů dle čl. 77 GDPR

(viii) odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě poskytnutého souhlasu

Biotion s.r.o.

MUDr. Roman Štícha, jednatel